Charles Explorer logo
🇨🇿

Experimentální a klinická onkologie

Studijní program na 1. lékařská fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Experimentální a klinická onkologie je erudovaným vědeckým pracovníkem, který má rozsáhlé, ucelené, komplexní znalosti současné moderní onkologie, od obecných a experimentálních, přes preklinické až po klinické oblasti onkologie.Osvojil si základní principy vědecké práce. Výsledky své práce je schopen uplatnit počitatelnými scientometrickými výstupy (publikace v odborných časopisech s impaktovým faktorem; prezentace na mezinárodních fórech).

Absolvent DSP je schopen samostatně připravit grantovou aplikaci a zajistit tak finanční krytí výzkumu.Doktorand je schopen zapojit se do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.Úspěšné dokončení postgraduálního studia je východiskem pro další akademickou dráhu absolventa.