Charles Explorer logo
🇨🇿

Kineziologie a rehabilitace

Studijní program na 2. lékařská fakulta |
🇨🇿 PhD.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje hluboké a systematické porozumění studijnímu oboru Kineziologie a Rehabilitace a dobrou orientaci v širším vědním základě, ovládá výzkumné metody oboru a prokazuje schopnost samostatné vědeckovýzkumné práce, akademickou a odbornou integritu a dodržování zásad etiky vědecké práce. Je schopen kritické analýzy dosavadního poznatkového základu vědního oboru, dokáže komunikovat s mezinárodní vědeckou komunitou o otázkách týkajících se své užší specializace i širších společenských souvislostí, zejména v oblasti přenosu poznatků výzkumu do praxe v oboru Rehabiliace.