Charles Explorer logo
🇨🇿

Chain Conformation of Onion Skin Micelles - Monte Carlo Study

Publikace na Přírodovědecká fakulta |
2001

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Monte Carlo study of chain conformations in onion skin micelles