Charles Explorer logo
🇨🇿

Heparin-induced thrombocytopenia - an overview

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Heparin-induced thrombocytopenia type II as a imonune - mediated hypercoagulable state. Pathogenesis, frequency, clinical picture, diagnostics, therapy.