Charles Explorer logo
🇨🇿

Gardner´s syndrome associated fibromas

Publikace na Lékařská fakulta v Plzni |
2004

Tento text není v aktuálním jazyce dostupný. Zobrazuje se verze "en".Abstrakt

Three patients with Gardner´s syndrome having benign fibrous proliferations in the soft tissues and the oral cavity are presented.