Charles Explorer logo
🇨🇿

Paradoxy a excesy československého baletu v poúnorovém období

Publikace na Filozofická fakulta |
2019

Abstrakt

Studie analyzuje scénickou montáž Mír!: Taneční manifest o 11 obrazech (1951, libreto: Jan Rey, hudba: Jiří Šust, choreografie: Emerych Gabzdyl, scéna: Miroslav Kouřil, kostýmy: Ada Švecová) v kontextu poúnorové kulturní politiky. Studie kombinuje metodologii dispozitivní a pramenné analýzy díla.

Analýza Míru! a dobového kulturně-politického dispozitivu odhaluje ideologickou kontrolu nad původní uměleckou tvorbu v baletním žánru a umisťuje ji do širšího kontextu dobové propagandy (I. celostátní spartakiáda). Studie na konkrétních příkladech ukazuje projekci ideologických priorit vládnoucí strany do obsahu a estetiky tanečního díla Mír!.

Tuto perspektivu prohlubuje vhled do rozporuplné reflexe Míru! baletním souborem Národního divadla v Praze, v jehož čele stál v inkrimonavaném období Saša Machov, a anonymními ministerskými úředníky komunistického aparátu.