Charles Explorer logo
🇬🇧

Poetics of a Poem

Class at Faculty of Arts |
ABO500004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška má čtyři základní tematické okruhy. První okruh obsahuje výklad básnického rytmu, jeho různé podoby; vztah rytmu a metriky, tradiční metrické osnovy. Dále výklad vztahu rytmu a eufonie, její podoby. Druhým okruhem bude výklad básnických pojmenování a básnických figur a tropů. Třetí okruh zahrne motivickou výstavbu a kompozici básnického textu. Lyrické formy a žánry. Čtvrtý okruh se bude zabývat básnickou sémantikou: funkce básnických prostředků, vztah eurytmie a sémantiky, proměny básnického pojmenování v motivické výstavbě a kontextových souvislostech.

Výklad bude demonstrován na výběru z české poezie 19. a 20. století, ale také ze světového básnictví od antiky. Přednáška bude po výkladu jednotlivých tematických okruhů prokládána seminářem, na němž budou jednotlivé jevy prakticky demonstrovány na vybraných textech. Základně budou probrány texty: K. H. Mácha: Máj, 3. zpěv; O. Březina: Mrtvé mládí; V. Nezval: Edison, 1. zpěv. Další ukázky připraví vyučující. Doporučená literatura bude uváděna při pobírání jednotlivých témat.