Charles Explorer logo
🇬🇧

History of the Czech Language System

Class at Faculty of Arts |
ABO700732

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Praslovanština

Areálové a časové vymezení praslovanštiny

Nejstarší psl. hláskové změny (satemová změna, vznik ch)

Vývoj psl. vokalického systému

Hláskové změny klasického období (palatalizace, přehlásky, skupiny C+j, nosovky, metateze likvid aj.)

Závěr psl. období (dokončení přestavby vokalického systému, vznik jerů, přízvuk, intonace apod.)

Morfologie jména

Morfologie slovesa

Slovotvorba, syntax, slovní zásoba

Pračeština, stará a střední čeština

Metodologické přístupy k diachronnímu materiálu stč., přehled osobností a prací v české tradici, zejm. historických gramatik od NO.

Fonologický vývoj 10.-13. st., stč. přízvuk, kvantitaFonologický vývoj ve 14. st.: výklady zániku měkkostní korelace a navazujících změn (Komárek - Lamprecht - Mareš: Vintr, Šlosar)

Fonologický vývoj v 15.-17. st. (systémové souvislosti změn), nářeční systémy. Otázka vlivu němčiny na český jazyk (mluvnice a starší názory /zejm. Gebauer, Komárek, Lamprecht, Vachek/, Bednarczuk, Berger, Šlosar, Rejzek, Newerkla)Flektivní morfologie slovesa: gramatické kategorie

Flektivní morfologie slovesa: slovesné třídy, poznámky k syntetickým slovesným tvarům

Flektivní morfologie jména: substantiva

Flektivní morfologie: adjektivália, adjektiva, zájmena, číslovky

Slovotvorba: vybrané jevy

Syntax jednoduché věty; vliv latiny na českou syntax

Syntax souvětí

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška seznamuje s výkladem historie jazykového systému pračeštiny a češtiny, zejm. fonologićkého a morfo(no)logického, stručně i slovotvorného, lexikálního a syntaktického plánu. Hlavním metodologickým stanoviskem je funkční strukturalismus, zohledněny jsou však - jen v omezené míře - i další metodologické přístupy k diachronnímu materiálu (glottochronologie, historická sociolingvistika, konstrukční gramatika, kontaktologie, diachronní korpusová lingvistika, typologie, analytická fonologie, areálová lingvistika, etymologie) a přesahy k dalším disciplínám (archeologie, historie - u praslovanského východiska).

Výklad vychází z funkčního strukturalistického přístupu (prací Komárkových, Lamprechtových, Jakobsonových, Rejzkových, Vintrových, Šlosarových, Koskových, Bauerových, Němcových ad.). Pozornost je okrajově věnována i kontaktologii, zejména otázce vlivu němčiny na stč. fonologii a otázce vlivu latiny na syntax.