Charles Explorer logo
🇨🇿

Jazyková cvičení gramatická

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC110009E

Sylabus

1. Gramatický popis češtiny, jazykové roviny, mluvnice češtiny, jazykové příručky Morfologie češtiny – flexe, slovní druhy ohebné – neohebné, deklinace a konjugace Komplexní jazykový rozbor

2. Morfologie češtiny – jména, morfologické kategorie jmen, morfologický rozbor jmen

3. Morfologie češtiny – jména, podstatná a přídavná jména,

4. Morfologie češtiny – jména, zájmena, číslovky

5. Morfologie češtiny – slovesa, morfologické kategorie sloves, typy tvarů ve slovesném paradigmatu

6. Morfologie češtiny – slovesa, konjugační systém češtiny, morfologický rozbor sloves

7. Morfologie češtiny – neohebné slovní druhy – příslovce, předložky

8.Morfologie češtiny – neohebné slovní druhy – spojky, částice, citoslovce

9. Syntax češtiny – stavba věty, vztahy mezi větnými členy (sémantické, formálně syntaktické), několikanásobné, komplexní a víceslovné větné členy

10. Syntax češtiny – větné členy – podmět, přísudek, předmět

11. Syntax češtiny – větné členy – příslovečné určení, přívlastek, doplněk

12. Syntax češtiny – souvětí – souvětí souřadné a podřadné, významové vztahy mezi souřadně spojenými větami

13. Závěrečný seminář – opakování, komplexní jazykové rozbory

Anotace

THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS. If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "Is provided by" above.

Seminář určený pro nerodilé mluvčí češtiny slouží k systematickému procvičení české gramatiky. Na základě praktických cvičení se upevňují znalosti české morfologie a syntaxe a rozvíjí základní teoretické povědomí.

Jednotlivé semináře jsou věnovány ohebným a neohebným slovním druhům, deklinaci, konjugaci, stavbě věty, větným členům a souvětí.

Opakovaný zápis předmětu je povolen.