Charles Explorer logo
🇨🇿

Teoretické a praktické problémy českého jazyka gramatické I

Předmět na Filozofická fakulta |
ACC500101

Sylabus

Tematické okruhy:

1. Gramatika češtiny, jazykové roviny. Principy zpracování mluvnické roviny češtiny. Mluvnice češtiny, jazykové příručky a lingvistické časopisy.

2. Charakteristické rysy mluvnice současné češtiny, gramatika didaktická versus lingvistická, aktuální výzvy české morfosyntaxe.

3. Mluvnické kategorie češtiny bez jinojazyčné strukturní paralely.

4. Gramatické kategorie příznakové a bezpříznakové.

5. Vývojové tendence současné spisovné češtiny, role analogie v tvarosloví. Důsledky jazykových kontaktů pro českou morfologii (deflektivizace aj.).

6. Otázka intervencionalismu; příčiny a důsledky variantnosti české morfologie.

7. Korpusové zpracování české gramatiky, chybová analýza, otázka získávání jazykových dat. Psycholingvistika. Kognitivní lingvistika.

8. Kategorie pádu. Prezentace české deklinace pro cizince: horizontální a vertikální prezentace pádového systému. Alternativní popisy české deklinace.

9. Slovesný vid. Způsoby výkladu slovesného vidu.

10. Valence a intence, způsob slovesného děje.

11. K pojetí prepozic, interjekcí a partikulí.

12. Porovnání současných českých gramatik, rysy optimálního popisu mluvnice současné češtiny.

Anotace

Náplň předmětu zaměřeného na vybrané otázky české gramatiky (zejména formální a funkční morfologie) je zasazen do širšího kontextu současné české lingvistiky. Probírají se otázky přístupu preskriptivního a deskriptivního, synchronního a diachronního, onomaziologického a sémaziologického aj., pozornost je věnována současným moderním trendům (korpusová lingvistika, metody získávání jazykového materiálu a jeho analýzy) i aktuálním otázkám současné bohemistiky (role úzu při kodifikaci standardu, nové přístupy k popisu a prezentaci české deklinace aj.). Na všechna témata je pohlíženo rovněž z perspektivy možného využití v oblasti popisu a výuky češtiny pro cizince.

Vybraná témata jsou předmětem přednášky, práce v semináři je založena na diskuzi a komentovaném rozboru odborných textů a praktických cvičení.

Opakovaný zápis předmětu je povolen.

Zápočtový test lze opakovat v jednom opravném termínu.