Charles Explorer logo
🇨🇿

Technika mluveného projevu

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0465

Sylabus

Psychofyzické naladění

Smíšený typ dýchání

Dechová opora

Aktivizace bránice

Rozeznění hlasu a měkký hlasový začátek

Výšková modulace hlasu

Silová modulace hlasu

Artikulace vokálů, konsonant a hláskových spojení

Prostředky zvukové osnovy věty (tempo, větný důraz, intonace, frázování, dynamika)

Anotace

V individuálních lekcích se studenti naučí základům hlasové a mluvní techniky. Postupně si osvojí postupy psychofyzického naladění, sérii dechových cvičení, měkké nasazení hlasu i jeho výškovou a silovou modulaci.

Zpřesní artikulační techniku, rozvinou své dovednosti v práci se zvukovou osnovou věty a ortoepickými pravidly.

Cílem je rozeznít a modulovat hlas tak, aby umocňoval sdělení mluvčího, a to i v případě mírné indispozice.

Interpretovat text osobitě, poutavě a věrohodně. Všechna cvičení zároveň slouží jako prevence hlasové únavy a nedostatečné srozumitelnosti mluveného slova na veřejnosti.