Charles Explorer logo
🇨🇿

Dějiny staré a raně středověké církve

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0466

Sylabus

Zrod křesťanství a raná církev. Rozvoj křesťanství v 1. a 2. století.

Církevní vývoj do nástupu císaře Konstantina Velikého. Kult a správa rané církve.

Teologie a učení rané církve. Pád římského světa a říšská církev.

Církev v období stěhování národů. Východní cézaropapismus.

Zrod papežství a jeho politická emancipace. Franská říše a spojení Franků s papežstvím.

Křesťanské misie. Organizace a církevní struktura.

Mnišství. Vnitřní život církve (hereze a zformování ortodoxie, vývoj kultu a liturgie, intelektuální vývoj církve).

Anotace

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky církevního vývoje od separace z židovské společnosti po období spojení Franků s papežstvím (9. století). Výklad jednotlivých témat je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve. Student získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU:

V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.