Charles Explorer logo
🇨🇿

Dějiny církve ve vrcholném a pozdním středověku

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0467

Sylabus

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky křesťanství ve vrcholném a pozdním středověku. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji západní a z části i východní církve. Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu. Měl by pochopit úlohu dobového křesťanství na pozadí politických, kulturních, ekonomických i sociálních změn společnosti. Papežství je představeno jako instituce střetávající se s dobovým státem a jeho správou, využívající různé formy péče o západní církev v této době. Je zachycena teologie jako cesta dobového myšlení. Je vysvětlen vzrůst nových náboženských skupin a sekt a postup konfesního štěpení v životě západní církve. V tématu budou naznačeny možnosti, jak doba mohla a usilovala porozumět Bibli. V rámci tématu bude věnována pozornost rysům proměny vzdělanosti ve městech i na venkově:

Vznik církevního státu v evropských souvislostech. Krize papežství v 10. století. Boj o investituru a dokončení reformy ve 12. století. Křižácké hnutí a východní křesťanstvo. Církev ve 13. a 14. století (francouzský vliv, papežství, císařství a královská moc). Konciliarinismus (církev a společnost v období krize a reformy, Avignon). Arnaldo z Brescie, Dante Alighieri, Cola di Rienzo. Návrat papežů do Říma. Velké schizma, doba koncilů. Organizace církve a její jednota (vrchol papežského centralismu, řeholní život). Humanističtí papežové.

Anotace

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům vhled do základních dějinných momentů a klíčové problematiky církevního vývoje od období vzniku papežského státu po období pozdního středověku, kdy církev směřovala ke svému rozštěpení. Výklad jednotlivých témat je soustředěn na prvky kontinuity a diskontinuity církevního vývoje při důsledném aplikování komparativního přístupu. Specifické zaměření se bude týkat Apeninského poloostrova s papežským státem. Student bude schopen reflektovat rozmanitost i vzájemnou podmíněnost forem a dynamiky změn v historickém vývoji církve.

Získá základní orientaci a východisko k dalšímu studiu.