Charles Explorer logo
🇨🇿

Řády a struktury CČSH

Předmět na Husitská teologická fakulta |
L0502

Sylabus

CČSH a její správní a právní systém. Řád a právo v CČSH. Církevní právo v CČSH.

Ekumenicita řádů církve. Řád duchovenské služby. Ústava CČSH. Kárný řád CČSH.

Bohoslužebný řád CČSH. Organizační řád CČSH.

Hospodářský řád CČSH. Náboženská obec a diecéze Církve československé husitské.

Duchovní, biskup a patriarcha. Diecézní shromáždění a sněm.

Administrativa. DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty.

Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.

Anotace

Cílem kurzu je prohloubit poznatky o koncepci, systému a nástrojích duchovenských řádů CČSH, získaných na bakalářském stupni studia husitské teologie. Důraz je kladen na problematiku Ústavy CČSH, Duchovenského

řádu a řádů církve a také v komparaci s předpisy ostatních církví a práva státního. Studenti se seznámí se správou

CČSH a administrativou. Kurs Práce s praktickými případy směřuje k osvojení si schopnosti používat nabytých znalostí v praktickém duchovenském životě. Studenti jsou vedeni k samostatnému řešení situací.

DŮLEŽITÉ INFORMACE V PŘÍPADĚ PŘECHODU NA DISTANČNÍ VÝUKU: V případě přechodu na distanční výuku bude předmět vyučován formou přímé online výuky pomocí nástroje MS Teams v čase určeném rozvrhem fakulty. Bližší informace a pokyny k instalaci MS Teams naleznete na: https://htf.cuni.cz/HTF-747.html.