Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to German Linguistics

Class at Faculty of Education |
OPBG4G013A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1) Studium germanistiky v rámci cizojazyčné filologie. Problematika němčiny jako cizího jazyka (DaF, DaZ – němčina jako cizí jazyk, němčina jako druhý jazyk). Studium němčiny v německy mluvících a jiných zemích, např. v ČR. Němčina v roli druhého cizího jazyka. Lingvistika, její předmět a metody zkoumání. Postupy při odborném čtení a psaní. Problematika rešerší, citací a parafrází. Vyhledávání odborné literatury. Filologicky zaměřené knihovny v Praze.

2) Jazyk jako prostředek komunikace. Problematika mluveného a psaného projevu. Verbální a nonverbální komunikace. Jazykové funkce.

3) Jazyk jako znakový systém, povaha jazykového znaku (F. de Saussure, Ch. Bühler).

4) Systemizace dílčích jazykovědných disciplín. Jednotlivé významotvorné roviny v NJ (fonetika, fonologie, morfologie, lexikologie, syntax, textová lingvistika).

5) K formě samostudia je určena tato témata:  Periodizace vývoje němčiny. Současný německý jazyk a jeho variety v německy mluvících zemích.

Annotation

The content of the course consists of the following thematic areas: the study of German within the framework of foreign language philology. Linguistics, its subject and methods of research.

Language as a means of communication, the functions of language; language as a sign system. Geographical, social and contextual-functional stratification of language.

Genealogical and morphological classification of NJ. Systematization of sub-disciplines of linguistics.

Individual meaning-making levels in NJ (phonetics, phonology, morphology, lexicology, syntax). Textual linguistics (and basic information about the concept of style and functional style types.

Topics for self-study: Development of NJ - Indo-European origin of NJ, Germanic, Old High German, Middle High German, New High German. Development of NJ in the 20th century.

Contemporary German language and its varieties in German-speaking countries (German, Austrian and Swiss German). Areas of applied linguistics - basic facts about sociolinguistics and psycholinguistics.

Study programmes