Charles Explorer logo
🇬🇧

Music Theory in Practice

Class at Faculty of Education |
OPBH4H012A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hudební nauka v rovině teoretické (výklad) a praktické (příklady a řešení konkrétních situací):

1) základní hudebněteoretické pojmy;

2) stupnice diatonické moderní a stupnice chromatické, modalita církevní a exotická + jejich hudebněpedagogické využití;

3) intervaly a jejich hudebněpedagogické využití (v rámci přehledu intonačních metod);

4) akordy (kvintakordy, septakordy, nonové akordy, akordy neterciové výstavby);

5) rytmus

6) notopis (historický i současný), pravidla moderní notace (na příkladu zápisu písně lidové i umělé v rámci autorské tvorby);

7) hudební ornamentika (historická a současná);

8) přehled nejfrekventovanějšího italského názvosloví;

9) soustavy ladění v příkladech;   Ve významné míře bude věnován prostor intonaci a sluchové analýze těchto jevů:

10) stupnicové postupy

11) tónický kvintakord v kombinaci se stupnicovými postupy

12) terciové kroky v kombinaci s tónickým kvintakordem a stupnicovými postupy

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti hudební nauky jako jednom z výchozích momentů studia oboru Hudební výchova, zejména pak v problematice stupnic (diatonické moderní a církevní, exotické, chromatické, intervalů a akordů terciové výstavby). Tyto jevy jsou pak v těsné spojitosti předmětem výuky intonace (kombinace tonální a intervalové metody), rytmického výcviku a sluchové analýzy horizontálního i vertikálního řazení tónů. Hudební nauka a její místo v kontextu hudebněvýchovných a hudebněteoretických disciplín. Soustavy ladění. Hudební ornamentika. Italské hudební názvosloví.

Součástí výuky je i seznámení s internetovými servery, zaměřenými na procvičování výše uvedených jevů (stupnice, intervaly, akordy), a e-learningová podpora hudební nauky v prostředí Moodle. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5109

The course is focused on deepening knowledge in the field of music science as one of the starting points of the study of Music Education, especially in the field of scales (diatonic modern and ecclesiastical, exotic, chromatic, intervals and chords of tertiary construction). These phenomena are then closely related to the teaching of intonation (combination of tonal and interval methods), rhythmic training and auditory analysis of horizontal and vertical shifting. Musicology and its place in the context of music education and music theory disciplines. Tuning systems. Musical ornamentation. Italian musical nomenclature. Part of the course is also acquaintance with Internet servers, focused on practicing the above phenomena (scales, intervals, chords), and e-learning support for music education in the Moodle environment. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5109

Study programmes