Charles Explorer logo
🇬🇧

Vocal and Instrumental Study II

Class at Faculty of Education |
OPBH4H021A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět sestává z dvou dílčích disciplín: hlasová a nástrojová příprava.

Výuka probíhá dle individuálního studijního plánu, který reflektuje hudební, pěveckou a nástrojovou vyspělost a dispozice studenta. Týdenní rozvržení výuky: 1 hod. hlasová příprava + 1 hod. nástrojová příprava.  

Hlasová příprava:

Základy techniky zpěvního a mluvního projevu: správný pěvecký postoj, práce s dechem, vědomé odstraňování napětí (uvolňovací a aktivizační cvičení), hlavová a hrudní rezonance, měkké nasazení, artikulace (vokály, konsonanty a jejich charakteristika) Vokalizačních cvičení ve střední hlasové poloze, zpěv lidových písní nebo umělých písní na folklorní texty. Základní orientace v problematice fyziologie a hygieny hlasu.  

Nástrojová příprava:

V oblasti nástrojové přípravy rozvíjí student své nástrojové dovednosti, při procesu studia jednotlivých skladeb poznává bohatství, hloubku a zákonitosti hudebního umění. Praktické osvojení interpretace zvolených skladeb mu umožňuje proniknout do obsahu i struktury skladeb podrobně a do hloubky. Současně se učí ovládnout nástroj tak, aby jej mohl co nejlépe využívat ve školní praxi.

Student nastuduje: a) klavír – jednu skladbu z období klasicismu, jednu skladbu autora 20. století a jednu skladbu českého autora b) housle – jednu skladbu z období klasicismu, jednu skladbu období romantismu a jednu skladbu českého autora

Výběr skladeb bude reflektovat možnosti jejich didaktického využití ve školách.

Improvizace doprovodu lidových písní (druhy stylizací a dalších improvizačních modelů s ohledem na charakter písní).

Během semestru student nastuduje 10 písní s doprovodem, včetně transpozice do jiných tónin.

Seminární práce

Student vypracuje seminární práci z  Nástrojové přípravy v rozsahu 3–5 stran, kterou odevzdá do konce zápočtového týdne (poslední týden semestrální výuky) svému pedagogovi Nástrojové přípravy. V seminární práci zpracuje problematiku jedné ze studovaných skladeb. Zaměří se na údaje o skladateli, slohu, obsahu a charakteru skladby, postupu při studiu skladby, návrzích jejího didaktického užití, problematiku, kterou řešil při studiu. 

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je zaměřen na rozvoj pěveckých a nástrojových dovedností, na rozvoj kreativních schopností na základě nástrojové improvizace, zejména při zpěvu a hře lidových, zlidovělých nebo umělých písní a praktické seznámení s repertoárem na základě studia děl různých stylových období. Důraz je kladen na praktické seznámení s jednotlivými hudebními formami a specifiky interpretace, typickými pro daná hudebněhistorická období. Improvizace se zaměřuje na stylizaci doprovodu lidové písně ve shodě s jejich původem a charakterem. Předmět je koncipován jako čtyřsemestrální (Hlasová a nástrojová příprava I-IV). Předměty na sebe navazují. Výuka, která reflektuje technickou a interpretační vyspělost jednotlivých studentů, probíhá dle individuálního studijního plánu sestaveného na celý akademický rok. Cílem předmětu je odborná hlasová, pěvecká a nástrojová připravenost a vybavenost studenta pro pozdější hudebněvýchovnou praxi.

The course is focused on the development of singing and instrumental skills, the development of creative skills based on instrumental improvisation, especially in singing and playing folk, popular or artificial songs and practical acquaintance with the repertoire based on the study of works of various styles. Emphasis is placed on practical acquaintance with individual musical forms and specifics of interpretation, typical for given music-historical periods. Improvisation focuses on the stylization of the accompaniment of folk songs in accordance with their origin and character. The course is designed as a four-semester (Voice and Instrumental Preparation I-IV). The objects follow each other. Teaching, which reflects the technical and interpretive maturity of individual students, takes place according to an individual study plan compiled for the entire academic year. The aim of the course is professional vocal, singing and instrumental readiness and equipment of the student for later music education practice.

Study programmes