Charles Explorer logo
🇬🇧

Choral and orchestral practice II

Class at Faculty of Education |
OPBH4H023A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět sestává z dvou vyučovacích hodin: student navštěvuje buď vybrané sborové, nebo orchestrální těleso. Výuka probíhá skupinově.

Sbory:

Studenti 1. ročníku budou rozděleni do dvou sborů.

Ženská část bude zkoušet samostatně (sbormistryně Mgr. Jana Veverková) v úterý 15.20-16.50 v C221.  

Repertoár ženského sboru (výběr): B. Smetana: Tři ženské sbory. A. Dvořák: Ruské písně. J. Suk: Žal, Společný hrob, Divná voda. Janáček: Lidová nocturna, Královničky. F. Pícha: Na tom bošileckým mostku.

Podle možností další sborový materiál různých období a žánrů rozšiřující znalost základního repertoáru a rozvíjející pohotovost ve čtení sborových partů. Úpravy idových písní.

Jarní koncert komorního a ženského sboru 7. 5. 2024 v Českém muzeu hudby. Zkouška v 17.30, vystoupení v 19.30.

Muži z 1. ročníku budoou členy smíšeného sboru, který vede doc. Marek Valášek.

Smíšený sbor zkouší v úterý 15.20-16.50 v C1.

Vystoupení v letním semestru 2023/24: 9. 4. ve 16h, Karolinum - výročí založení UK 24. 4. v 19h, Týnský chrám - Dvořák: Mše D dur, termíny repríz v jednání

Specifikum disciplíny spočívá v současném vzdělávání studentů různých ročníků, vybavených odlišnými stupni úrovně hudebních dovedností a mírou dosavadní sólové pěvecké nebo sborové praxe. Studium konkrétních skladeb umožňuje získat přehled o sborové literatuře určitého sborového seskupení a o zásadách její interpretace. Náplní předmětu je aktivní členství v některém z existujících fakultních sborů. Současně s výchovou sborového zpěváka předmět sleduje individuální zkušenost s interpretací konkrétních vokálních děl prováděných se sborem při různých příležitostech. Kromě pravidelné účasti na zkouškách a prokázání zvládnutí studovaného repertoáru je podmínkou k zápočtu i písemná recenze koncertů profesionálních sborových těles, dále pak podílení se na organizaci soustředění a na přípravě průvodního textu koncertního programu.

Orchestr vede doc. MgA. Marek Valášek, v pondělí 18-19.30 v R107

Studium vybraných komorních skladeb v rámci výuky. Provedení skladeb pro smyčcový orchestr. Spolupráce orchestru se sborem PedF. 24. 4. - Dvořák: Mše D dur, termíny repríz v jednání

Orchestrální praxe je nutným doplňkem individuální výuky nástroje. Pěstuje smysl pro souhru, přispívá k harmonickému a rytmickému cítění a také k rozvoji hudebně intelektových schopností. Hra v komorním souboru nebo orchestru vede studenta k uvědomělé tvůrčí kázni, obohacuje jeho hudební myšlení o vnímání harmonického vícehlasu, rozšiřuje poznávání hudební literatury a celkově působí na estetický vývoj studenta.

Annotation

The course is focused on the comprehensive education of a choir singer / orchestral player. The specificity of the discipline lies in the current education of students of different years (membership in faculty musical ensembles), equipped with different levels of musical skills and the degree of current solo singing or choral practice.

The study of specific compositions makes it possible to obtain an overview of the choral vocal / orchestral literature of a certain choral grouping and the principles of its interpretation. The course is two-semester, after its completion students can continue to develop choral / orchestral interpretation in the form of an offer of optional courses Choral Singing I and Chamber and Orchestral Playing I.

Study programmes