Charles Explorer logo
🇬🇧

Applied Music Theory II

Class at Faculty of Education |
OPBH4H032A

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět sestává ze tří disciplín, jež jsou tematicky navzájem propojeny.

Stěžejní část obsahu předmětu je zaměřena na církevní modalitu a její zasazení do kontextu: hudebněteoretického (modalita, základy kontrapnuktu) intonačně a sluchově analytického hudebně historického

Modalita, rozšířená tonalita a atonalita, základy kontrapunktu:

Modalita církevní

Modalita fólklórní, exotická a modalita 20. století

Rozšířená tonalita (alterace, akordy neterciové stavby, zahuštěné akordy, akordické kombinace)

Volná a organizovaná atonalita

Základy kontrapunktu

Intonace a sluchová analýza:

Církevní a exotické mody

Připravené chromatické tóny

Volné nástupy alterovaných stupňů

Zvětšené a zmenšené intervaly

Harmonické kadence s mimotonáulními dominantami

Rytmická cvičení (malé a velké trioly, dvoutečkovaný rytmus, nepravidelné dělení dob)¨

Dějiny hudby (od pravěku po rok 1750):

Úvod do tématu + periodiazace dějin hudby + hudba dávných kultur

Vznik gregoriánského chorálu – „římsko-franská syntéza“ (struktura mše, officium, formy gregoriánského chorálu)

Světská lyrika – trubadúři, truvéři, minnesang +  Organální vícehlas

Notre-Dame + polyfonie 13.století a 14. století – Ars Antiqua a Ars Nova

Hudba doby renesanční, osobnosti franko-vlámských a italských skladatelů

Specifika hudební kultury v českých zemích

Přerod v barokní sloh, vznik opery, italská opera a kantáta období baroka (Monteverdi, Caccini…)

Francie a Anglie v době baroka (Lully, Couperin, Purcell, Haendel ad.)

Duchovní hudba baroka na základě vlastního poslechu a četby + osobnosti J. S. Bach a G. F. Haendel

Instrumentální hudba italského baroka (Vivaldi, Scarlatti ad.), druhy, styly, barokní suita

České země v době baroka (Michna, Rovenský ad.)

Opera 1650 – 1750

Proměna období baroko-klasicismus, rekapitulace + didaktické podněty

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět integrativně zahrnuje disciplín: hudební teorie, intonace, sluchová analýza, dějiny hudby.

Obsah předmětu: základní principy vokálního, instrumentálního a soudobého kontrapunktu, neterciová akordická stavba, akordické kombinace, církevní a moderní evropská modalita, bitonalita a polytonalita, rozšířená tonalita, atonalita, serialita, aleatorika. Analýza a interpretace skladeb instrumentální a vokální literatury. Dějiny evropské hudby - od počátku do roku 1750, církevní mody, vokální polyfonie - v rovině teoretické i praktické.

Study programmes