Charles Explorer logo
🇨🇿

Religionistika se specializací Symbolické fenomény současnosti

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent velmi dobře zná hlavní teoretické a metodologické přístupy ke studiu náboženství a je schopen je samostatně aplikovat na interpretaci (kvasi)náboženských jevů. Velmi dobře zná základní náboženské jevy napříč hlavními náboženstvími současnosti a starověku.

Velmi dobře chápe obecné principy náboženského chování a obdob tohoto chování v našem současném světě. Ovládá základní metody potřebné pro empirické zkoumání symbolického myšlení a jednání v naší současnosti.

Umí třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu. Je připraven akceptovat jinakost odlišných kultur, dokáže proniknout do logiky jejich modelu světa, a tím může napomáhat v mezikulturním porozumění.