Charles Explorer logo
🇨🇿

Religionistika se specializací Historicko-filologická religionistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent velmi dobře zná hlavní teoretické a metodologické přístupy ke studiu náboženství a je schopen je samostatně aplikovat na interpretaci náboženských jevů. Dokáže se kvalifikovaně vyjádřit k interpretacím zkoumaného jevu a diskutovat o nich.

Velmi dobře zná jeden náboženský okruh, jeden další zná na dobré základní úrovni. Ovládá pramenný jazyk vztahující se k jednomu z těchto okruhů.

Umí třídit a zpracovávat informace a přesně a srozumitelně vyjadřovat své myšlenky v ústním i písemném projevu. Je schopen nahlížet kulturní a společenská témata z více stran a v hlubších souvislostech.

Je připraven akceptovat jinakost odlišných kultur, dokáže proniknout do logiky jejich modelu světa, a tím může napomáhat v mezikulturním porozumění.