Charles Explorer logo
🇨🇿

Fonetika se sdruženým studiem Obecná lingvistika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent získal základní znalosti o zvukovém plánu jazyka, od produkce a percepce řeči, přes akustické vlastnosti řečového signálu po principy fonologického popisu řeči na segmentální i prozodické úrovni. Osvojil si dovednosti nutné pro akustickou analýzu řeči i pro analytické a holistické poslechové hodnocení řečových projevů.

Absolvent bakalářského studijního programu Obecná lingvistika získal průpravu v hlavních aspektech jazykové komunikace. Osvojil si základy oboru a získal přehled o jeho šíři, od základních rovin jazykovědné analýzy po interdisciplinární souvislosti oboru. Získal základní dovednosti a znalosti potřebné v moderním lingvistickém výzkumu.