Charles Explorer logo
🇨🇿

Anglistika - amerikanistika se sdruženým studiem Český jazyk a literatura

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent má dokonalou znalost běžné angličtiny a reálií anglicky mluvících zemí a znalost odborné angličtiny ve filologických oborech. Má uplatnění tam, kde potřebují vysokoškolsky vzdělané pracovníky se znalostí angličtiny, dějin a kultury anglicky mluvících zemí. Zvládl jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce.

Absolvent je vybaven vědomostmi o současném českém jazyce. Je schopen jazyka kultivovaně užívat a poznatky o něm aplikovat v praxi. Rovněž získal představu o dějinách české literatury a literární teorie a ovládá základní postupy literární vědy v aplikaci (např. redakční práce, média apod.).

Studijní programy