Charles Explorer logo
🇨🇿

Italianistika se sdruženým studiem Fonetika

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 Bc.

Profil absolventa

Absolvent ovládá italský jazyk na úrovni C1. Má základní teoretický vhled do fungování cizího jazyka a orientuje se v literárněvědných pojmech. Má solidní přehled o dějinách italské literatury a je obeznámen se základními etapami italských dějin. Má též určitý vhled do reálií současné Itálie.

Absolvent získal základní znalosti o zvukovém plánu jazyka, od produkce a percepce řeči, přes akustické vlastnosti řečového signálu po principy fonologického popisu řeči na segmentální i prozodické úrovni. Osvojil si dovednosti nutné pro akustickou analýzu řeči i pro analytické a holistické poslechové hodnocení řečových projevů.