Charles Explorer logo
🇨🇿

Český jazyk a literatura

Studijní program na Filozofická fakulta |
🇨🇿 NMgr.

Profil absolventa

Absolvent má znalosti pro profesionální působení v oboru, má dostatečné dovednosti pro průběžné sledování proměn oboru v době, kdy už bude působit v praxi. V oblasti literárněvědné je jeho vzdělání dostatečně univerzální, takže se může pohybovat v celé sféře uvažování o literatuře – v oblasti literární historie, teorie a kritiky, ale také v širších sférách kultury obecně.

V oblasti jazykovědné získává jednak schopnost kultivovaného projevu v českém jazyce, jednak hlubší porozumění vývojovým procesům v jazyce a jejich příčinám a aspektům ovlivňujícím úspěšnou a funkční komunikaci. Kromě uvedených znalostí rovněž schopen zapojovat poznatky o vývoji češtiny do kontextu slovanských jazyků.