Charles Explorer logo
🇨🇿

Sny v literatuře od antiky do současnosti

Předmět na Filozofická fakulta |
ABO700794

Sylabus

Po souhrnném programu následují podrobnější informace k jednotlivým okruhům, vybrané texty najdete v ndk.cz nebo zde naskenované 5. 10. - úvodní seminář, diskuze o snech a snech v literatuře 12. 10. 1. sny v antických kulturách I: Gilgameš, Starý a Nový zákon, Homér; vztahy ke snu v řeckolatinské antice: sen jako sdělení z božské sféry, personifikovaný sen; pokusy o racionalizaci snu; výklady snů - viz soubor 1. sny v antice 19. 10. sny v antice II: četba - Apuleius, Zlatý osel – 1., 4. a 11. kniha - existují dva české překlady ve více vydáních (Blahník, Stiebitz), oba jsou použitelné; Artemidóros: Snář, kniha I, kap. 1-12, tj. obecný úvod, plus dále podle zájmu - kniha obsahuje tematický rejstřík a je možné číst i podle snových motivů - obě knihy jsou přístupné v Národní digitální knihovně; ze souboru k předchozí hodině se podíváme na texty, které jsme neprobrali, tj. Pindaros, Vergilius, Ovidius; k Pindarovi viz Pessovou báseň v souborech 26. 10. 2. sny ve středověku: 2. 11. sny ve středověku 2 9. 11. Calderón: Život je sen a sny v raném novověku 16. 11. - týden humanitních věd, seminář se nekoná 23. 11. -  4. Příběhy a vyprávění 30. 11. – učebna obsazena – náhradní program – místnost č. 25 od 16 h. individuální konzultace; místnost č. 18. seminář pro zájemce (absence se nepočítají) – 5. romantismus 1 - podrobnější čtení textů (Coleridge, Novalis) 7. 12. – 5. romantismus 2 - Nerval: Aurélie; diskuze, shrnutí a vybrané texty 14. 12.– psychoanalýza, jungiánská analýza, fenomenologická psychologie – základní pojmy a rozlišení;

četba Jindřich Štyrský: Sny (ukázky v souborech) Emilie přichází ke mně ve snu; Ladislav Klíma: Slavná Nemesis a další povídky (souborně nyní ve svazku Spisů V: „Bell”letrie, v NDK dostupné soubory: Vteřiny věčnosti, Slavná Nemesis; 21. 12. – Breton: Spojité nádoby / Nadja - nebo texy podle dohody 4. 1. – Pavić: Chazarský slovník 11. 1. – závěr, diskuze     2. Sny ve středověku

Jacques Le Goff: Sny (Encyklopedie středověku) - přehledový text o snech ve středověku oskenováno v souborech)

Jakub de Voragine, tzv. Konstantinův sen (naskenováno), znění založené na starších pramenech (Lactantius, Eusebius), událost se iodehrála r. 312 svatý Augustin. Vyznání. Překlad Mikuláš Levý. Třetí vydání. Praha: Kalich, 1992, vybrané pasáže, NDK (novější překlady 2019): s. 85-86 (sen sv. Moniky), s. 151, 180-181, 260 (odkazy ke snu); 257-259 Augustinovo "vidění"

Guilhem de Peitieu (1071-1126), Jaufres Rudel (1125-1148): básně (oskenováno)

Píseň o Rolandovi (11. stol.), Praha: Odeon, 1987, strofy LVI-LVII, CLXXXV-CLXXXVI, s. 44-45, 133-136, NDK sen Františka z Assisi (1182-1226) podle jeho životopisců

Putování za svatým grálem (1225-1230), Praha: Triáda, 2006, naskenované ukázky

Guillaume de Lorris. Román o Růži (1230-1235), překlad Otto František Babler. Praha: Odeon, 1977, NDK

Dante Alighieri. Nový život (Vita nuova), NDK; případně pasáže z Božské komedie

Karel IV.. Vlastní životopis (Vita Caroli). Praha: Vyšehrad, 1970, kap. VII, s. 74-75, NDK

Geoffrey Chaucer. Povídka kněze jeptišek, in: Canterburské povídky (1387-1400). Překlad František Vrba. Praha: Odeon, 1970, s. 181-200, NDK

Geoffrey. Sen o rytíři. Překlad Martin Pokorný. Praha: Jitro, 2007 - pro zájemce výběr z Knihy tisíce a jedné noci (viz soubory)   3. Sny v raném novověku

V semináři se zaměříme na Calderónovo drama a podíváme se také aspoň stručně na Descarta. Ostatní texty slouží k doplnění tématu a spektra možností, budu k nim podle potřeby odkazovat.

Albrecht Dürer – záznam snu – je pokládán za první výtvarné zachycení snu

Calderón: Život je sen, přel. V. Mikeš, Praha: Odeon, 1981 (toto vydání v NDK)

Descartes: argument snu v Meditacích o první filosofii (sken)

-- o Descartových snech (viz studii K. Theina, který sny reprodukuje a uvádí kontext (sken); popř. studie I. Hackinga (soubory) vize – Terezie z Ávily (1515–1582): Život; , J. A. Komenský, tzv. revelace, viz seznam literatury.

Shakespeare: Zkrocení zlé ženy (úvodní scéna); Sen noci svatojánské; Bouře IV.I (motiv snu): “We are such stuff as dreams are made on; and our little life is rounded with a sleep”; hovoří Prospero

John Donne (2 básně): Elegie X: Sen ; Sen (pro zájemce jsou k dispozici překlady)

Diderot: D’Alembertův sen (NDK, např. ve výboru DIDEROT, Denis. Výbor z díla. Praha: Svoboda, 1990)

Rousseau: Sny (snění) samotářského chodce; francouzské slovo rêveries je myslím nejvhodnější překládat jako snění (myšleno denní snění), starší český překlad zní Dumy samotářského chodce, novější užívá Sny. 4. Příběhy a vyprávění

V tomto bloku bychom si uvedeme různé vyprávěcí strategie a figury užívající sen. Na základě jednodušších postupů bychom měli být shopni číst složitější, jako například v Chazarském slovníku.  Poté bychom zkusili popsat, jak jsou řazeny snové obrazy v písni Patti Smith Constantine’s Dream, což myslím není na první poslech zřejmé.  sen ve výtvarném umění - příklady 1001 noc: příběh komplementárních snů (uvádí také Borges jako Příběh dvou mužů, kteří měli sen); a příběh o probuzeném spáči (viz v souborech); komentář najdete ve studii Ot. Fischera Život a sen.

Starožitné zrcadlo: příběhy z doby Tchangů. Praha: Odeon, 1977: povídky Tři sny a Říše v podzemí (NDK); verze druhé povídky: Akinosukeho sen, in: Lafcadio Hearn, Kaidan. Překlad Ladislav Douša. Praha: Brody, 1996 (NDK).

Cao, Xueqin / Cchao Süe-čchin. Sen v červeném domě. Překlad Oldřich Král. Praha: Odeon, 1986 (NDK) – 1. kapitola, s. 14n.

Proust, Marcel. Hledání ztraceného času. I., Svět Swannových. Překlad Prokop Voskovec. Praha: Odeon, 1979 (NDK): úvodní kapitola

Patti Smith: Constantine’s Dream text plus záznam na YouTube 5. Romantismus - okruhy kolem vybraných textů 1. báseň složená ve snu a její souvislost se snem

T. S. Coleridge, básně Kublajchán, Mráz o půlnoci, anglicky i s Coleridgeovým komentářem zde a zde; český překlad např. Zdeněk Hron, ed., Jezerní básníci (NDK); studie o snech u Coleridge; 2. sen a noc v Novalisově díle

Novalis: Jindřich z Ofterdingen, Hymny noci, česky in: Novalis: Modrá květina, Praha : Odeon, 1971 (NDK) - vybrané pasáže s vyznačením motivů snu v naskenovaných souborech; 3. nejistá hranice snění a noční můra

E. T. A. Hoffmann: Pískař/Pískoun, např. in: Hoffmann</s

Anotace

Sen představuje obtížně uchopitelný fenomén lidského život, který od počátků člověka vzbuzoval otázky. Své místo má pochopitelně také v literatuře a také tady je jeho význam mnohoznačný. V průběhu semináře bychom se měli seznámit s vybranými základními koncepcemi snu, s otázkou snu v literatuře a projít důležité texty věnované snům od antiky po současnost. -

Všechny účastníky prosím, aby si na první seminář promysleli otázky "co je sen?", "kde se sen objevuje v literatuře?" a podle zájmu "jaký je můj osobní vztah ke snům?".